Read more
I agree

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Daring the impossible
SLO DE
Home Company Solutions Processes Contacts

Prepričani smo, da je kakovost in skrb za okolje bila in bo naš najmočnejši argument v konkurenčnem boju na zahtevnem in cenovno občutljivem svetovnem trgu

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

Podjetje TESNILA GK na trgu nastopa s strategijo, da je razsodnik o kakovosti izdelka podjetja edino kupec. 

Našo zavezo k vodenju sistema kakovosti in ravnanja z okoljem lahko strnemo v nekaj načel:

 • aktivnosti podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj zainteresiranih strani. Prizadevamo si za stalno izpolnjevanje zahtev kupcev, zakonodaje in tehniške regulative ter drugih zainteresiranih strani;
 • vodenje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem je naloga vseh zaposlenih. Zasnovan je na procesnem pristopu. Vodstvo prevzema odgovornost za sistem vodenja kakovosti in usmerja ter podpira zaposlene, da prispevajo k uspešnosti sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem;
 • kakovost ni tema o kateri bi se samo pogovarjali, ampak je edini sprejemljiv način dela; 
 • naši izdelki morajo v celoti izpolniti pričakovanja kupca in kupčevih specifičnih zahtev (CSR). Kupec je naš partner, njegovo zadovoljstvo je pogoj za naš uspeh; 
 • kakovost naših izdelkov je odvisna od kakovosti izdelkov in storitev naših dobaviteljev. Z dobavitelji si želimo partnerskega odnosa, ki dolgoročno temelji na prepoznavanju in razumevanju sistema kakovosti v skladu s standardi ISO 9001, IATF 16949 in ISO 14001; 
 • kakovost naših izdelkov je odvisna od vseh zaposlenih. Samo strokovno usposobljeni, zadovoljni in motivirani sodelavci lahko delajo kvalitetno; 
 • okolju prijazni procesi so vrednota in priložnost. Zavedamo se vseh vplivov naših procesov na okolje, poskušamo jih prepoznati, nadzirati ter zmanjševati njihove vplive na okolje.


Ker rezultate lahko prinese le jasno in načrtno delovanje celotnega sistema, smo si zastavili naslednje krovne naloge in zaveze:

 • dobavljati izdelke brez napak;
 • delovati skladno z zahtevami standardov IATF 16949 , ISO 9001 in ISO 14001;
 • zadovoljiti naše kupce;
 • nenehno motivirati zaposlene v podjetju;
 • skrbeti za okolje;
 • poslovati s čim nižjimi stroški in se čim bolj približati načelu »nič (0) napak«.


Z namenom doseganja dolgoročnih uspehov se zavezujemo:

 • uresničevati vse opredeljene naloge in cilje zapisane v tej politiki ter ostalih dokumentih sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem po svojih najboljših močeh; 
 • načrtovati letne cilje kakovosti in ravnanja z okoljem, jih periodično vrednotiti in ukrepati v primeru odstopanj; 
 • politiko kakovosti in ravnanja z okoljem poznati in razumeti s strani vseh zaposlenih; 
 • izobraževati in usposabljati zaposlene za pravilno delo ter jih ozaveščati o tem, da smo za kakovost in varovanje okolja odgovorni vsi zaposleni;
 • sistem kakovosti in ravnanja z okoljem nenehno dokumentirano dograjevati, spreminjati in prilagajati s ciljem, da postane sistem še učinkovitejši; 
 • k izpolnjevanju zahtev kupcev in veljavne zakonodaje ter stalnemu izboljševanju učinkovitosti sistema kakovosti in ravnanja z okoljem;
 • skrbeti za javnost in preglednost naših opredelitev, kritike javnosti (poslovnih partnerjev, širše družbene skupnosti) pa sprejemati ter v največji možni meri upoštevati ter vgraditi v naš sistem vodenja;
 • k zmanjševanju onesnaževanja;
 • k upoštevanju okoljske zakonodaje;
 • k zmanjševanju porabe virov.


Prepričani smo, da je kakovost  in skrb za okolje bila in bo naš najmočnejši argument v konkurenčnem boju na zahtevnem in cenovno občutljivem svetovnem trgu. 

  

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETJA TESNILA GK d.o.o.

Podjetje Tesnila GK d.o.o. je v svoje poslovanje, delovanje in izdelke vpeljalo vse vidike družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja z namenom prispevati svoj delež k boljši družbi in čistejšemu okolju. Na ta način dosega naše podjetje prednost in dodano vrednost v primerjavi s konkurenčnimi podjetji.

1. Skrb za zaposlene

V podjetju spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širše družbe. V vseh področjih delovanja dosledno skrbimo za spoštovanje človekovih pravic (vključno s prepovedjo prisilnega dela in dela otrok), preprečujemo diskriminacijo in zagotavljamo enake možnosti za vse. Motivirani zaposleni so največja vrednota podjetja, zato imamo vpeljan sistem izobraževanja in nagrajevanja zaposlenih. Zavezujemo se spodbujati odprto, transparentno in varno delovno okolje, ki zaposlenim omogoča razvoj lastnih potencialov in izražanja mnenj ali skrbi. Posebno pozornost namenjamo zdravju in varnosti pri delu ter optimalnim delovnim pogojem vseh zaposlenih. 

2. Varstvo okolja

Podjetje je certificirano po standardu ISO 14001 in izvaja vsakoletne kontrolne oziroma ponovitvene presoje s strani zunanje certifikatne hiše. Okoljski cilji so tesno vpeti v vsa področja poslovanja, skrbimo za zmanjševanje porabe energije in omejevanje emisij.

3.Pošteno in etično poslovanje

Pomembna vrednota podjetja je pošteno in etično poslovanje na vseh področjih delovanja. Verjamemo, da je etično ravnanje vseh zaposlenih ključno za poslovni uspeh podjetja, zato se odločno zavzemamo proti korupciji, vključno s podkupninami in vsemi oblikami izsiljevanja. Upoštevanje etičnih načel pomeni tudi poštene medsebojne odnose med zaposlenimi, kar močno vpliva na zadovoljstvo in lojalnost zaposlenih. 

4. Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno delovanje je sestavni del delovanja podjetja. Aktivno ali s finančnimi sredstvi delujemo na številnih družbenih področjih, kot so šport, humanitarnost, izobraževanje in kultura. Na ta način skrbimo za družbeno povezanost našega podjetja s potrebami naših zaposlenih, uporabnikov ter okolice. 

Contacts

Tesnila GK d.o.o.
Na produ 97
SI-2391 Prevalje
Slovenia
Europe

T: +386 2 82 34 220

Kadrovska služba:
+386 2 82 34 229

info(at)tgk.si
www.tgk.si

Authors    |    Legal notice

Copyright © Tesnila GK, d. o. o., 2012. All rights reserved.