KAKOVOST & OKOLJSKA POLITIKA

Podjetje TESNILA GK d.o.o. na trgu nastopa s strategijo, da je razsodnik o kakovosti izdelka podjetja edino kupec.

 

Našo zavezo k vodenju sistema kakovosti in ravnanja z okoljem lahko strnemo v nekaj načel:

 • aktivnosti podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj zainteresiranih strani. Prizadevamo si za stalno izpolnjevanje zahtev kupcev, zakonodaje in tehniške regulative ter drugih zainteresiranih strani;
 • vodenje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem je naloga vseh zaposlenih. Zasnovan je na procesnem pristopu. Vodstvo prevzema odgovornost za sistem vodenja kakovosti in usmerja ter podpira zaposlene, da prispevajo k uspešnosti sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem;
 • kakovost ni tema o kateri bi se samo pogovarjali, ampak je edini sprejemljiv način dela;
 • naši izdelki morajo v celoti izpolniti pričakovanja kupca in kupčevih specifičnih zahtev (CSR). Kupec je naš partner, njegovo zadovoljstvo je pogoj za naš uspeh;
 • kakovost naših izdelkov je odvisna od kakovosti izdelkov in storitev naših dobaviteljev. Z dobavitelji si želimo partnerskega odnosa, ki dolgoročno temelji na prepoznavanju in razumevanju sistema kakovosti v skladu s standardi ISO 9001, IATF 16949 in ISO 14001;
 • kakovost naših izdelkov je odvisna od vseh zaposlenih. Samo strokovno usposobljeni, zadovoljni in motivirani sodelavci lahko delajo kvalitetno;
 • okolju prijazni procesi so vrednota in priložnost. Zavedamo se vseh vplivov naših procesov na okolje, poskušamo jih prepoznati, nadzirati ter zmanjševati njihove vplive na okolje.

   

Ker rezultate lahko prinese le jasno in načrtno delovanje celotnega sistema, smo si zastavili naslednje krovne naloge in zaveze:

 • dobavljati izdelke brez napak;
 • delovati skladno z zahtevami standardov IATF 16949 , ISO 9001 in ISO 14001;
 • zadovoljiti naše kupce;
 • nenehno motivirati zaposlene v podjetju;
 • skrbeti za okolje;
 • poslovati s čim nižjimi stroški in se čim bolj približati načelu »nič (0) napak«.

   Z namenom doseganja dolgoročnih uspehov se zavezujemo:

 • uresničevati vse opredeljene naloge in cilje zapisane v tej politiki ter ostalih dokumentih sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem po svojih najboljših močeh;
 • načrtovati letne cilje kakovosti in ravnanja z okoljem, jih periodično vrednotiti in ukrepati v primeru odstopanj;
 • politiko kakovosti in ravnanja z okoljem poznati in razumeti s strani vseh zaposlenih;
 • izobraževati in usposabljati zaposlene za pravilno delo ter jih ozaveščati o tem, da smo za kakovost in varovanje okolja odgovorni vsi zaposleni;
 • sistem kakovosti in ravnanja z okoljem nenehno dokumentirano dograjevati, spreminjati in prilagajati s ciljem, da postane sistem še učinkovitejši;
 • k izpolnjevanju zahtev kupcev in veljavne zakonodaje ter stalnemu izboljševanju učinkovitosti sistema kakovosti in ravnanja z okoljem;
 • skrbeti za javnost in preglednost naših opredelitev, kritike javnosti (poslovnih partnerjev, širše družbene skupnosti) pa sprejemati ter v največji možni meri upoštevati ter vgraditi v naš sistem vodenja;
 • k zmanjševanju onesnaževanja;
 • k upoštevanju okoljske zakonodaje;
 • k zmanjševanju porabe virov.

Prepričani smo, da je kakovost in skrb za okolje bila in bo naš najmočnejši argument v konkurenčnem boju na zahtevnem in cenovno občutljivem svetovnem trgu.

 

Prevalje, 29.9.2020

Direktor: Samo Grobelnik

123movies